21.04.2014

การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในปี พ.ศ. 2557

บริษัท ไทย คันเด็นโค จำกัด  

นอกจากความใส่ใจในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง จึงให้ความสำคัญในด้านการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงระบบการผลิตและการทดสอบที่มีคุณภาพมาตรฐานโลก โดยลูกค้ามีการเข้าเยี่ยมชมโรงงานใน ปี พ.ศ. 2556 อย่างต่อเนื่อง