06.02.2015

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในกระบวนการผลิตสินค้า

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในกระบวนการผลิตสินค้า (อ้างอิงตามมาตรฐาน ATEX Directive 94/9/EC, และ IECEx) จากสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ คือ สถาบัน PTB ประเทศเยอรมนี  โดยในปี 2558 ทางทีมผู้ตรวจประเมินจากสถาบัน PTB ได้ทำการตรวจติดตามระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต (SURVEILLANCE AUDIT) ของบริษัทฯในช่วงเดือนสิงหาคม 2558