2531

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด ได้รับการรับรองโดยกรมโยธาธิการ ประเทศไทย

2549

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สำหรับกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด IECEx Quality  Assessment ตามข้อกำหนด IECEx Scheme โดย Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ประเทศเยอรมนี

2548

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด ได้รับการรับรอง สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน ประเทศไทย

2547

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 จาก TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

2553

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 

2546

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด เริ่มได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ATEX Directive 94/9/EC โดย Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ประเทศเยอรมนี

 
2544

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สำหรับกระบวนการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด QS Notification ตามข้อกำหนด Directive 94/9/EC โดย Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ประเทศเยอรมนี

 
2543

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002:1994 จาก TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

 
2538

ได้รับรางวัล Asia-Pacific Awards 1955 สาขา Safety Electrical Engineering ประเทศไทย

 
2532

ได้รับรางวัล 10th International Trophy for Technology Awards ที่แฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี

 
ยนร�ยกยจร’ยกยนร•รฉยตร‘รฉยงรกยตรจยปร• ยพ.ร�. 2546 ร ยปรงยนยตรฉยนร�ร’ ยผร…ร”ยตร€ร‘ยณยฑรฌร�ร�ยปยกร�ยณรฌรคยฟยฟรฉร’ยชยนร”ยดยปรฉร�ยงยกร‘ยนยกร’ร�ร�ร�ร ยบร”ยดร�ร•ยกร�ร…ร’ร�ร�ร’ร�ยกร’ร� รคยดรฉยผรจร’ยนยกร’ร�ยตร�ร�ยจร�ร�ยบรกร…ร�ร�ร‘ยบร�ร�ยง EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ยตร’ร�ร�ร’ยตร�ยฐร’ยนร�ร’ยกร… ATEX Directive 94/9/EC รกร…ร� IECEx Scheme รขยดร� Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ยปร�ร�ร ยทร�ร ร�ร�ร�ร�ยนร• ร�ร�ร�ยถร–ยงยปร‘ยจยจร�ยบร‘ยนรคยดรฉร�ร•ยกร’ร�ยพร‘ยฒยนร’ร�ร”ยนยครฉร’รฃร�ร�รจ รกร…ร�ร�ร�ร�รจร�ร�ร�ร�รจร’ยงยกร’ร�ยขร�ยกร’ร�ร�ร‘ยบร�ร�ยงร�ร’ยตร�ยฐร’ยนร�ร’ยกร…รฃร�รฉยคร�ร�ยบยคร…ร�ร�ร�ร”ยนยครฉร’ยทร•รจยผร…ร”ยตยทร‘รฉยงร�ร�ยดรกร…รฉร�ร ร�ร�รงยจร€ร’ร�รฃยน 2 ยปร•