บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ดำเนินธุรกิจการค้าเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด (Explosion proof or flameproof electrical equipment) สำหรับติดตั้งใช้งานในสถานที่ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากไฟหรือการระเบิดได้ เช่น ภายในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานกลั่นน้ำมันและผลิตแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมัน รวมถึงภายในกระบวนการผลิตต่างๆ ที่มีการใช้สารเคมีซึ่งติดไฟได้ง่ายอยู่ด้วย ทางบริษัทยังดำเนินการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์แท่งล่อฟ้า แคล้มป์ และอุปกรณ์นำกระแสไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน สำหรับติดตั้งใช้งานกับอาคารสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดฟ้าผ่า

องค์กรเจริญเติบโตขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ทางบริษัทมีการฝึกฝนทักษะความชำนาญให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและมาตรฐานในการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้งานในสถานที่อันตราย กล่าวคือ มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/ CAM) ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ ดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย มีทีมงาน R&D และมีห้องปฏิบัติการในการตรวจวัดและทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในโรงงาน